فرصتهای شغلی

 فرصتهای شغلی امروزکاریابی آینده سازان 1393/08/07

ردیف

شغل

جنسیت

مدرک

تحصیلی

ساعت

کاری

سابقه

کاری

حقوق بیمه سرویس آدرس
1072 نیروی کار مرد

دیپلم یا
فوق دیپلم برق

7:30تا16:30
پنج شنبه 7:30تا11:30

 لازم نیست  اداره کار بعد از 3ماه ندارد امیرکبیر
1073

مسئول کنترل
رفت و آمد

 مرد دیپلم به بالا 14:30تا20 لازم نیست   اداره کار ندارد ندارد  خیام
1074 کارگر ساده مرد سیکل به بالا 7تا15 لازم نیست اداره کار دارد دارد  4راه باهنر
1075 منشی زن مهم نیست 8:15تا14:15 لازم نیست توافقی ندارد ندارد 4راه باهنر
1076 منشی زن مرد مهم نیست

خانم 14:20تا21
آقا 21تا7:20

لازم نیست 300 ندارد ندارد ولفجر
1077 کارگر نجار مرد مهم نیست 8تا17

ماهر
یا
نیمه ماهر

اداره کار دارد ندارد شهرک صنعتی 
1078 راننده  مرد دیپام به بالا 7تا15 لازم نیست

باکارت 1میلیون
بدون کارت 700

ندارد ندارد شهرک گلستان
1032  فروشنده فرش زن   سیکل به بالا پاره وقت
4:30تا 21:30
یا
8:30
4:30تا 21:30 
لارم نیست اداره کار  بعد از مدتی  ندارد قصرالدشت 
1033  کارگر ساده انبار مرد   سیکل تا دیپلم  8:30تا13
16:30تا21:30
 لارم نیست  اداره کار  دارد  ندارد  قصرالدشت
 1034 کارگر  مرد دیپلم برق یا
مدرک فنی حرفه ای 
 8تا17  نداشته باشد
بهتر است
 روزانه
توافقی
 بیمه حوادث  ندارد 4راه هوابرد 
 1025  خدماتی  مرد مهم نیست  8تا17  ترجیحا داشته
باشد

 اداره کار

5شنبه ها تعطیل است

 دارد  دارد

محل کار:
شهرک صنعتی

1026  مهندس الکترونیک  مرد زن  لیسانس
 الکترونیک
 8تا17  3سال

اداره کار 

 5شنبه ها تعطیل است

 دارد

دارد

محل کار:
شهرک صنعتی

 
 1035  جوشکار معمولی حرفه ای لوله  مرد   مدرک فنی حرفه ای  8تا17  مهارت داشته باشد  روزانه
توافقی
 بیمه حوادث  ندارد  راه هوابرد
1036
حسابدار
نرم افزار پرس یا پژواک 
 زن فوق دیپلم به بالا   8تا14
15:30تا17:30
حتما داشته باشد  یک شیفت 400-450
2شیفت 600 
ندارد ندارد  میدان پارسه
1037 حسابدار  زن  لیسانس
حسابداری 
8تا:17:30  حتما داشته باشد   اداره کار  دارد ندراد پل باغ صفا  
1038  کمک نصاب  مرد دیپلم برق یا فوق
دیپلم 
8:30تا14   از برق کشی ساختمان
 سر در بیاورد
هر نصب 120 تومان
70% نصاب
30 یا 20 در صد کمک
نصاب 
 ندارد  ندارد خیابان برق 
1039 مشاور   مرد زن  مهم نیست 8:30تا14  از دوربین مدار
بسته اطلاع داشته باشد 
400  ندارد ندارد خیابان برق 
1013 منشی زن دیپلم به بالا 8تا13
16تا20
لازم نیست 550 بعد از 2ماه ندارد مدرس
1016 کارگر زن لارم نیست 8تا17 سابقه داشته باشد اداره کار

دارد ندارد بلوار محراب
1028 لوله کش آب و فاضلاب
ساختمان
مرد سیکل به بالا 8تا16 یک سال حدود 3میلیون دارد ندارد بندر عباس
 1029  تراشکار مرد  مهم نیست 8تا17   مهارت داشته باشد 900تا1میلون  دارد ندارد  مدرس
1031 کارگر  زن  مهم نیست  8:30تا12:30
16تا19:30
لازم نیست  اداره کار دارد  ندراد  4راه پارامونت
1043 خدماتی آبدارچی زن سیکل به بالا 7:30تا14:30 لازم نیست اداره کار دارد ندارد شهرک صنعتی
1040 فروشندگی
خرید 
 مرد  باسواد  8تا13
16تا20
لازم نیست اداره کار   دارد ندارد قانی نو 
1041 حسابدار   زن  دیپلم
یا
زیر دیپلم
 8تا13
16تا20
 آموزش دارند  توافقی از 300 بالا بعد از 2یا 3 ماه بیمه   ندارد قانی نو 
1048  خدماتی   مرد دیپلم   8تا16  داشته باشند

اداره کار  دارد  ندارد صنایع